jump to navigation

Şcoala de Film şi Televiziune Cinestar, prima oară pe sticlă la SOMAX TV! iulie 19, 2014

Posted by BOTOSANI in Evenimente, EVENIMENTE BOTOSANI, Evenimente Romania, Scoala de Vara ARLECHIN, Stiri Botosani.
Tags: , ,
trackback

CINESTAR - SOMAX TV BotosaniŞcoala de Film şi Televiziune Cinestar de la Arlechin, prima oară pe sticlă!

Mai multe fotografii: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
Emoţii!
Mici şi mari, copii şi părinţi, au urcat treptele televiziunii locale, seara târziu. Oare ce-o să ne întrebe? Oare ce va trebui să spun? Rochiţe, papioane şi pleoape somnoroase. Nu-i nimic, o mică abatere de la programul de somn nu e mare problemă. E vacanţă. Cine poate însă să strunească în totalitate energia mititeilor, bucuria de a se revedea, plăcerea de a o regăsi pe „ profesoara de film şi televiziune” şi de a conştientiza că aparţin încă Arlechinului, echipei de Film şi Televiziune…
Vineri seară, la data de 18 iulie, Lidia Uja i-a avut ca invitaţi în emisunea Nopţi albe pe Flavius Damean şi micuţii de la Cinestar.
Şcoala de Film şi Televiziune Cinestar a debutat anul trecut în cadrul Societăţii Culturale Arlechin şi şi-a desfăşurat modulele pe o perioadă de 9 luni. Mai mult de 20 de cursanţi au finalizat cursul la sfârşitul lunii iunie şi şi-au primit diplomele. Lecţii de dicţie, mişcare şi atitudine scenică, lecţii de jurnalism au fost predate de către actori şi profesionişti ai televiziunii .
Cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani, cursanţii Cinestar au dobândit vizibile competenţe lingvistice, îndrăzneală, siguranţă de sine, capacitate de socializare; mici actori, şi-au învăţat rolurile şi au realizat în tot acest timp filmuleţe şi piese de teatru. În emisiunea de vineri seară prezentatoarea a şi derulat telespectatorilor fragmente din cele lucrate şi filmate în timpul cursurilor: Procesul, Ştirile de Crăciun, Ştirile de Paşte. Cezara Damean, Dumitriţa Asandei, Daria şi Matei Dumitrachie, Rareş Damian, , Simina Luca, Robert Toader, Odrin Pînzar, Andreea Suman, Alexandru Gafton, Alexandra Lozneanu au vorbit despre ei, despre proiectele de viitor, despre cele întâmplate la Şcoala de Film şi Televiziune Cinestar. În emisiune au fost invitaţi să interpreteze folclor Dumitriţa Asandei şi fraţii săi . De asemenea, Daria şi Matei Dumitrachie au destins urechile telespectatorilor şi a tuturor celor restrânşi pe platorul de filmare cu piesele Arlechinul şi Parcul de distracţii.
Aproape de miezul nopţii micuţii actori au părăsit platoul de filmare al Somax TV. Pentru prima oară au apărut pe ecran, emoţionaţi, dar încrezători şi dornici să devină populari, unul lângă altul şi susţinuţi de părinţi, neştiind nimeni în ce măsură această experieţă le va amprenta viitorul. Succes, dragilor!
Prof. Diana Damean, preşedinte Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani

Comentarii»

1. BOTOSANI - iulie 20, 2014

School of Film and Television at Cinestar Harlequin first glass!

More photos https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
Emotions!
Small and large, children and parents, climbed the steps of the local television late at night. Wonder what we ask? Do what you have to say? Dresses, bow ties and sleepy eyelids. Nothing, a small deviation from the sleep schedule is not big problem. It’s vacation. Who can fully curb energy however tiny joy to review, it pleasure retrieve the „professor of film and television” and realize that yet belong Harlequin team of Film and Television …
Friday evening, July 18, Lidia Uja had as guests in programs, shows Sleepless Flavius ​​Damean and little ones at Cinestar.
School of Film and Television Cinestar debuted last year in the Harlequin and Cultural Society has developed modules for a period of nine months. More than 20 students have completed the course in late June and received their diplomas. Lessons diction, stage movement and attitude, journalism lessons were taught by actors and television professionals.
Aged 4 to 12 years, students have acquired Cinestar visible language skills, courage, self-confidence, ability to socialize; young actors learned their roles and have done all the time and plays videos. The Friday evening show presenter and viewers carried fragments of the worked and filmed in class: The News of Christmas, Easter news. Cezara Damean, Dumitriţa Asandei, Daria and Matthew DUMITRACHE, Rares Damian, Simina Luca, Robert Toader, Odrin Pinzari, Suman Andreea Alexandru Gafton, Alexandra Lozneanu talked about her future projects, about what happened at the School of Film and Cinestar TV. On the show were invited to interpret folklore Dumitriţa Asandei and brothers. Also, Daria and Matthew DUMITRACHE viewers ears were relaxed and restrained all the pieces platorul shooting with harlequin and the amusement park.
Near midnight the little actors left the set of TV SOMAX. First appeared on the screen, excited, but confident and eager to become popular, next to each other and supported by parents, not knowing how far this one will mark experieţă future. Good luck, dear!
Prof. Diana Damean, Harlequin Cultural Association President Botosani

2. BOTOSANI - iulie 20, 2014

École de cinéma et de télévision au Cinestar Harlequin premier verre!

Plus de photos https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
Émotions!
Petits et grands, enfants et parents, ont grimpé les marches de la télévision locale tard dans la nuit. Demandons ce que nous demandons? Faites ce que vous avez à dire? Robes, noeuds papillons et les paupières endormies. Rien, un petit écart par rapport à l’horaire de sommeil n’est pas grand problème. C’est les vacances. Qui peut freiner pleinement énergie si minime joie de revoir, il plaisir récupérer le „professeur de cinéma et de télévision” et de réaliser qui appartiennent encore Harlequin équipe de cinéma et de télévision …
Vendredi soir, le 18 Juillet, Lidia Uja avait comme invités sur les programmes, montre Sleepless Flavius ​​Damean et petits au Cinestar.
École de cinéma et de télévision Cinestar débuté l’année dernière dans la société Harlequin et la culture a développé des modules pour une période de neuf mois. Plus de 20 étudiants ont terminé le cours à la fin de Juin et reçu leurs diplômes. Leçons diction, le mouvement de la scène et de l’attitude, des leçons de journalisme ont été enseignés par les acteurs et les professionnels de la télévision.
Âgés de 4 à 12 ans, les élèves ont acquis Cinestar compétences linguistiques visible, courage, confiance en soi, capacité à socialiser; jeunes acteurs ont appris leurs rôles et ont fait tout le temps et joue vidéos. Le vendredi soir Le présentateur et téléspectateurs effectuées fragments de travaillé et tourné en classe: Les Nouvelles de Noël, Pâques. Cezara Damean, Dumitrita Asandei, Daria et Matthew DUMITRACHE, Rares Damian, Simina Luca, Robert Toader, Odrin Pinzari, Suman Andreea Alexandru Gafton, Alexandra Lozneanu parlé de ses futurs projets, ce qui s’est passé à l’école de cinéma et de Cinestar TV. Lors de l’émission ont été invités à interpréter le folklore Dumitrita Asandei et frères. Aussi, Daria et Matthew DUMITRACHE téléspectateurs oreilles ont été assouplies et retenus tous les morceaux platorul tir avec arlequin et le parc d’attractions.
Vers minuit les petits acteurs ont quitté la série de TV Somax. Est apparu sur l’écran, excité, mais confiant et désireux de devenir populaire, à côté de l’autre et soutenu par les parents, ne sachant pas dans quelle mesure celui-ci marquera l’avenir experieţă. Bonne chance, cher!
Professeur Diana Damean, Association culturelle Harlequin Président Botosani

3. BOTOSANI - iulie 20, 2014

Scuola di Cinema e Televisione a Cinestar Harlequin primo bicchiere!

Altre foto https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
Emozioni!
Piccoli e grandi, bambini e genitori, salivano i gradini della televisione locale a tarda notte. Chiediamo che cosa chiediamo? Sei quello che hai da dire? Abiti, cravatte e le palpebre assonnate. Niente, una piccola deviazione dal programma di sonno non è un grosso problema. E ‘vacanza. Chi può frenare completamente l’energia però minuscola gioia di rivedere, ma il piacere recuperare il „professore di cinema e televisione” e rendersi conto che ancora appartengono Arlecchino squadra di Cinema e Televisione …
Venerdì sera, 18 luglio, Lidia Uja ha avuto come ospiti nei programmi, mostra Insonne Flavius ​​Damean e piccoli al Cinestar.
Scuola di Cinema e Televisione Cinestar ha debuttato lo scorso anno nella Arlecchino e culturale Society ha sviluppato moduli per un periodo di nove mesi. Oltre 20 studenti hanno completato il corso a fine giugno e ha ricevuto i loro diplomi. Lezioni di dizione, movimento scenico e l’atteggiamento, le lezioni di giornalismo sono state insegnate da attori e professionisti della televisione.
Dai 4 ai 12 anni, gli studenti hanno acquisito Cinestar competenze linguistiche visibile, coraggio, fiducia in se stessi, capacità di socializzare; giovani attori hanno imparato i loro ruoli e hanno fatto tutto il tempo e riproduce video. Il Venerdì sera spettacolo presentatore e spettatori trasportati frammenti del lavorato e girato in classe: la notizia del Natale, notizie Pasqua. Cezara Damean, Dumitrita Asandei, Daria e Matthew Dumitrache, Rares Damian, Simina Luca, Robert Toader, Odrin Pinzari, Suman Andreea Alexandru Gafton, Alexandra Lozneanu parlato dei suoi progetti futuri, in merito a quanto accaduto presso la Scuola di Cinema e Cinestar TV. In mostra sono stati invitati ad interpretare folklore Dumitrita Asandei e fratelli. Inoltre, Daria e Matthew Dumitrache telespettatori orecchie erano rilassati e trattenuti tutti i pezzi platorul tiro con arlecchino e il parco di divertimenti.
Vicino a mezzanotte i piccoli attori hanno lasciato il set di TV Somax. Prima apparizione sullo schermo, eccitato, ma fiducioso e desideroso di diventare popolare, uno accanto all’altro e sostenuto dai genitori, non sapendo fino a che punto questo segnerà il futuro experieţă. Buona fortuna, caro!
Prof. Diana Damean, Harlequin Associazione Culturale Presidente Botosani

4. BOTOSANI - iulie 20, 2014

Школа кино и телевидения в Cinestar Арлекин первого стакана!

Еще фотографии https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
Эмоции!
Малые и большие, дети и родители, поднялся по ступеням местному телевидению поздно вечером. Интересно, что мы просим? Делайте то, что вы должны сказать? Платья, галстуки-бабочки и сонные веки. Ничего, небольшое отклонение от графика сна не большая проблема. Это отдых. Кто может полностью остановить энергии однако крошечный радость для рассмотрения, это удовольствие получить „профессор кино и телевидения” и понять, что еще принадлежат Арлекин команду кино и телевидения …
В пятницу вечером, 18 июля, Лидия Еврейской были в качестве гостей в программах, показывает Неспящие Флавий Damean и малыши в Cinestar.
Школа кино и телевидения Cinestar дебютировал в прошлом году в Арлекин и культурного общества разработала модули в течение девяти месяцев. Более 20 студентов завершили курс в конце июня и получили дипломы. Уроки дикция, сценическое движение и отношение, уроки журналистики учили актеров и профессионалов телевидения.
В возрасте от 4 до 12 лет, студенты приобрели CineStar навыки видны язык, мужество, уверенность в себе, способность общаться; молодые актеры узнали свои роли и сделали все время, и воспроизводит видео.В пятницу вечером шоу ведущий и зрители осуществляется фрагменты работал и снимал в классе: Новости Рождества, новости Пасха. Cezara Damean, Dumitriţa Asandei, Дарья и Мэтью Dumitrache, Rares Дамиан, Simina Лука, Роберт Тоадер, двухкомнатная Pinzari, Суман Андреа Александру Гафтон, Александра Lozneanu говорила о своих будущих проектах, о том, что произошло в школе кино и Cinestar ТВ. На выставке были приглашены для интерпретации фольклора Dumitriţa Asandei и братьев. Кроме того, Дарья и Мэтью Dumitrache зрителей уши были смягчены и сдержанный все части platorul съемки с арлекин и парка развлечений.
Ближе к полуночи маленькие актеры покинули набор ТВ SOMAX. Впервые появилась на экране, возбуждается, но уверенно и готовы стать популярным, рядом друг с другом и при поддержке родителей, не зная, как далеко на этот раз будет отмечать experieţă будущее. Удачи, дорогая!
Профессор Диана Damean, Арлекин Культурная Ассоциация Президент Ботошани

5. BOTOSANI - iulie 20, 2014

学院电影电视学院在CINESTAR丑角第一玻璃!

更多的照片https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
情绪!
小及大,孩子和家长,爬上了当地电视台的步骤深夜。不知道我们问?难道你有什么说的?礼服,领结和困倦的眼皮。没什么,从睡眠时间表的小偏差不大的问题。它的休假。谁可以完全抑制能源但是微小的欢乐检讨,它很高兴检索“影视教授”,并意识到,但属于电影电视丑角队…
周五晚上,7月18日,利迪娅UJA有作为嘉宾在节目,表演失眠弗拉菲乌斯Damean和小家伙们在CINESTAR。
电影电视CINESTAR学院的丑角文化学会首次亮相,去年已开发的模块,为期九个月。 20多名学生完成课程在六月下旬,并获得他们的文凭。教训文辞,舞台动作和态度,新闻的经验教训是由演员和电视的专业人士授课。
4岁至12岁,学生已获得CINESTAR可见语言技能,勇气,自信,社交能力;年轻演员学习他们的角色和所做的所有的时间和播放视频。周五晚上的节目主持人和观众进行的工作,摄制类片段:圣诞节的新闻,复活节的消息。 Cezara Damean,DumitriţaAsandei,达里娅和马修DUMITRACHE,拉雷什达米安,Simina卢卡,罗伯特托阿德尔,Odrin Pinzari,网速慢安德烈娅·亚历山Gafton,亚历山德拉Lozneanu谈到她未来的项目中,发生了什么事在电影学院和CineStar影院电视。在节目中被邀请来解释民间传说DumitriţaAsandei和兄弟。此外,达里娅和马修DUMITRACHE观众的耳朵放松,克制一切与丑角和游乐园platorul拍摄的作品。
接近午夜的小演员离开了集合电视SOMAX的。第一次出现在屏幕上,兴奋,但自信和渴望成为流行,彼此相邻,并通过家长的支持,不知道这个人会走多远标记experieţă未来。祝你好运,亲爱的!
教授戴安娜Damean,丑角文化协会会长博托沙尼

6. BOTOSANI - iulie 20, 2014

Cinestarハーレクイン第一のガラスの映画テレビ学部!

他の写真https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740184909378649.1073741868.126155217448291&type=1
感情!
小規模および大規模、子供と親が、夜遅くローカルテレビのステップを登った。我々が求めるのだろうか?あなたが言っているかありますか?ドレス、ネクタイや眠いまぶた弓。何も、睡眠スケジュールからの小さなずれは大きな問題ではありません。それは休暇だ。誰が完全に見直すエネルギーしかし、小さな喜びを抑制することができる、それが楽しみ」映画やテレビの教授」を取得して、まだ映画やテレビのハーレクイン·チームに属していることを実感…
金曜日の夜、7月18日には、リディアユダヤ人抗議、プログラムにゲストとして持っていた、眠れないフラウィウスDameanとCinestarで小さなものを示しています。
ハーレクインと文化協会では昨年デビューした映画テレビCinestarの学校は9ヶ月間のモジュールを開発しました。 20以上の学生が6月下旬にコースを修了し、卒業証書を受け取った。レッスン言葉遣い、ステージ移動と姿勢は、ジャーナリズムのレッスンは、俳優やテレビの専門家によって教えられた。
4から12歳、学生がCinestar見える語学力、勇気、自信、社交の能力を獲得しています。若い俳優がそれぞれの役割を学び、すべての時間を行っていると動画が再生されます。クリスマスのニュース、イースターのニュース:金曜日の夜のショーの司会者と視聴者は、クラスで働いていたし、撮影の断片を運んだ。 Cezara Damean、DumitriţaAsandei、ダリアとマシューDUMITRACHE、レアアイテムダミアン、Siminaルカ、ロバートToader、Odrin Pinzari、スマンAndreeaアレクサンドルGafton、アレクサンドラLozneanuは、フィルムの学校で起こったことについて、彼女の今後のプロジェクトについて話しましたし、 Cinestarテレビ。番組で民話DumitriţaAsandei兄弟を解釈するために招待された。また、ダリアとマシューDUMITRACHE視聴者の耳には、リラックスしたとハーレクインと遊園地で撮影platorulすべての部分を拘束。
真夜中近くで少し俳優はテレビSOMAXのセットを残しました。第一励起、画面に表示されますが、自信を持って隣同士に、人気となって熱望し、保護者がサポートし、この1つはexperieţă未来を迎えますどこまで知らない。幸運、かわいい!
教授ダイアナDamean、ボトシャニハーレクイン文化協会会長


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: